Πέμπτη, 19 Οκτωβρίου 2017

Τὸ Θέατρο τοῦ Διονύσου Ἐλευθερέως...A Reconstructed Theatre Of Dionysus, Athens Greece, Ken Welsh, 1880. © Wal-Mart Stores, Inc.
Φανταστική αναπαράσταση του Θεάτρου του Διονύσου στην Αθήνα.


   Τὰ κατάλοιπα τοῦ θεάτρου τοῦ Διονύσου Ἐλευθερέως, σὲ ἄμεση χωρικὴ καὶ συμβολικὴ σχέση μὲ τὸ ὁμώνυμο ἱερό, δεσπόζουν στὸ ἀνατολικό τμῆμα τῆς νότιας πλαγιᾶς τῆς Ἀκροπόλεως.
Ὁ χῶρος αὐτὸς ἔχει συνδεθεῖ μὲ τὴ γένεση καὶ ἐξέλιξη ἑνὸς ἀπὸ τὰ κορυφαῖα ἐπιτεύγματα τοῦ ἀρχαίου ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ, δῆλα δὴ τοῦ δράματος καὶ τῆς συλλήψεως τοῦ θεάτρου ὡς καλλιτεχνικῆς καὶ ἀρχιτεκτονικῆς δημιουργίας. Ἐδῶ πρωτοδιδάχτηκαν τὰ κορυφαῖα ἔργα τῶν μεγάλων κλασικῶν δραματικῶν ποιητῶν, Αἰσχύλου, Σοφοκλέους, Εὐριπίδου, Ἀριστοφάνους καὶ Μενάνδρου, τὰ ὁποῖα ὄχι μόνο παίδευσαν πολύπλευρα τὸ ἀθηναϊκὸ κοινὸ καὶ συνέβαλαν καθοριστικὰ στὸν συνεχῆ ἐπαναπροσδιορισμὸ τῆς ταυτότητας τοῦ ἀθηναίου πολίτου ὡς μέλους τοῦ δημοκρατικοῦ πολιτεύματος, ἀλλὰ ἔως σήμερα συνιστοῦν πνευματικὴ παρακαταθήκη γιὰ ὅλη τὴν ἀνθρωπότητα. 

   Ὁ ἀρχιτεκτονικὸς κυκλικὸς σχεδιασμὸς τοῦ ὁλόλιθου ἀθηναϊκοῦ θέατρου καὶ ἡ ὑλοποίησή του σὲ ἕνα κατωφερὲς ἔδαφος κατέχει στὴν ἱστορία τῆς ἀρχιτεκτονικῆς τῶν θεατρικῶν χώρων ἀρχετυπικὸ ρόλο, ἀφοῦ ἐδῶ ἐφαρμόστηκε γιὰ πρώτη φορά, περίπου τὸ 350 π.Χ., καὶ στὸ ἐξῆς ἀπετέλεσε πρότυπο γιὰ ὅλους τοὺς θεατρικοὺς χώρους. 


   
Τὸ Θέατρο τοῦ Διονύσου, στὴ σημερινή του μορφή.


   Ἡ οἰκοδόμηση τοῦ πρώτου μνημειακοῦ λίθινου θεάτρου τῆς Ἀθῆνας κατέστη δυνατὴ ἀπὸ τὸ 350 π.Χ. περίπου, μὲ τὴν ἀνάκαμψη τῶν δημοσίων οἰκονομικῶν. Πρόκειται γιὰ γιγαντιαῖο τεχνικὸ ἔργο μὲ ὀγκώδεις ἐπιχώσεις, κατεργασία τεράστιων ποσοτήτων λίθου καὶ ὑψηλοῦ ἐπιπέδου τεχνογνωσία. 
Ὁ ἀρχιτεκτονικός σχεδιασμὸς τοῦ νέου ἀθηναϊκοῦ θεάτρου μὲ τὸ ἡμικυκλικὸ κοῖλο, τοὺς 67 μαρμάρινους καὶ ἐνεπίγραφους θρόνους τῆς Προεδρίας, τὴν κυκλικὴ ὀρχήστρα καὶ τὴ μαρμάρινη σκηνὴ μὲ τὰ παρασκήνια ἀπετέλεσε διαχρονικὰ τὸ πρότυπο γιὰ τὴν ἐξέλιξη ὅλων τῶν θεατρικῶν κατασκευῶν. 

   Ἰδιαιτερότητα τοῦ ἀθηναϊκοῦ θεάτρου συνιστᾶ ἡ ὕπαρξη ἑνὸς καὶ μεγάλου πλάτους διαζώματος, ποὺ χωροθετήθηκε περίπου στὴ θέση παλαιᾶς ὁδευσης τῆς περιοχῆς αὐτῆς τῆς Ἀκροπόλεως, τοῦ Περιπάτου. Ἡ χωρητικότητα τοῦ κοίλου ὑπολογίζεται μεταξῦ 17.000 καὶ 19.000 θέσεις.       Διάκοσμος τοῦ ἀρχαίου θεάτρου τοῦ Διονύσου
Photo: Dmitri Kessel. Date taken: December 1944


***

Οἱ πληροφορίες προέρχονται ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ, ὄπου μπορεῖτε νὰ ἀναγνώσετε περισσότερα --> http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=10341


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου