Κυριακή, 30 Νοεμβρίου 2014

Θρησκεύω...
    «῾῾Θρησκεύει῾῾, αἰτιατικῇ: θεοσεβεῖ, ὑπηρετεῖ τοῖς θεοῖς· λέγεται γὰρ ὡς Ὀρφεὺς Θρᾷξ πρῶτος ἐτεχνολόγησε τὰ Ἑλλήνων μυστήρια, καὶ τὸ τιμᾶν θεὸν, θρησκεύειν ἐκάλεσαν ὡς Θρᾳκίας οὔσης τῆς εὐρέσεως.» Λεξικὸ Σουίδα

     «…γιατὶ λένε πὼς πρῶτος ὁ Θρᾷξ Ὀρφέας συγκρότησε τὰ Ἑλληνικὰ Μυστήρια καὶ τὸ νὰ τιμᾷς θεό, τὸ ὀνόμασαν ῾῾θρησκεύειν῾῾, γιατὶ ἦταν θρακική ἐπινόηση.» 

***

    Στὴν εἰκόνα βλέπουμε τὸ ἀνάγλυφο τοῦ Ὀρφέως, ρωμαϊκὸ ἀντίγραφο ἀπὸ ἑλληνικὸ πρωτότυπο τοῦ 430-400 π.Χ. 

     Ἡ Εὐρυδίκη ἀκουμπάει τὸν Ὀρφέα στὸν ὦμο, ἔνδειξη ἀποχαιρετισμοῦ. Εἶναι ἔτοιμη νὰ ἀκολουθήσῃ τὸν Ἑρμῆ, πίσω, στὸν κάτω κόσμο. Ὁ Ἑρμῆς τὴν κρατάει εὐγενικά, τῆς ὑπενθυμίζει ὅτι πρέπει νὰ τὸν ἀκολουθήσῃ καὶ τὸ πόδι της κάνει τὴν πρώτη κίνηση ποὺ θὰ τὴν ἀπομακρύνῃ ἀπὸ τὸν Ὀρφέα· καὶ τὸν κοιτάει μὲ θλίψη…

     Orpheus Relief with Hermes, Eurydice, and Orpheus, pre-AD 79.
Marble, 118 x 100 centimeters, found at Torre del Greco (near Herculaneum).
Naples, Museo Archeologico Nazionale, inv. 6727

-------------------------------------------------

Ἡ εἰκόνα εἶναι ἀπὸ --> http://orpheusrelief.files.wordpress.com/2012/09/naples1.png

-------------------------------------------------

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου