Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2014

Θρησκεύω...
    «῾῾Θρησκεύει῾῾, αἰτιατικῇ: θεοσεβεῖ, ὑπηρετεῖ τοῖς θεοῖς· λέγεται γὰρ ὡς Ὀρφεὺς Θρᾷξ πρῶτος ἐτεχνολόγησε τὰ Ἑλλήνων μυστήρια, καὶ τὸ τιμᾶν θεὸν, θρησκεύειν ἐκάλεσαν ὡς Θρᾳκίας οὔσης τῆς εὐρέσεως.» Λεξικὸ Σουίδα

     «…γιατὶ λένε πὼς πρῶτος ὁ Θρᾷξ Ὀρφέας συγκρότησε τὰ Ἑλληνικὰ Μυστήρια καὶ τὸ νὰ τιμᾷς θεό, τὸ ὀνόμασαν ῾῾θρησκεύειν῾῾, γιατὶ ἦταν θρακική ἐπινόηση.» 

Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2014

Τῆς Ἀθηνᾶς ἀνάγλυφο...
Τῆς Ἀθηνᾶς ἀνάγλυφο...


Πῶς ἀκούμπησες ἄπραγα τὸ δόρυ;

Τὴ φοβερή σου περικεφαλαία

βαριὰ πῶς γέρνεις πρὸς τὸ στῆθος, Κόρη;

Ποιὸς πόνος τόσο εἶναι τρανός, ὦ Ἰδέα,

γιὰ νὰ σὲ φτάσῃ! Ὀχτροὶ κεραυνοφόροι

δὲν εἶναι γιὰ δικά σου τρόπαια νέα;

Δὲν ὁδηγεῖ στὸ Βράχο σου τὴν πλώρη

τοῦ καραβιοῦ σου πλέον πομπὴ ἀθηναῖα;

Σὲ ταφόπετρα βλέπω νὰ τὴν ἔχη

καρφωμένη μία πίκρα τὴν Παλλάδα.

Ὤ! κάτι μέγα, ἀπίστευτο θὰ τρέχη ...

Χαμένη κλαῖς τὴν ἱερή σου πόλη

ἢ νεκρὴ μέσ᾿ στὸ μνῆμα καὶ τὴν ὅλη

τοῦ τότε καὶ τοῦ τώρα, ὠιμένα! Ἑλλάδα;


Κωστῆς Παλαμᾶς


Στὴ φωτογραφία βλέπουμε τὸ μικρὸ ἀνάγλυφο τῆς σκεπτόμενης Ἀθηνᾶς. Αὐστηρὸς ρυθμός, 5ος αἰ. π.Χ.
Ὓψος: 54 ἑκ., πλάτος: 32 ἑκ. Μουσεῖο Ἀκρόπολης

Ἡ φωτογραφία ἀνήκει στὸν Marsyas καὶ τὴν βρῆκα στὴν wikipedia.

Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2014

Θυμήσου...
«Θυμήσου τὸ μέλλον» πρόσταξε ἡ ψυχὴ 
«καὶ σήκωσε Ἐπανάσταση·»

αὐτὰ ἄκουσε κι ἔστρεψε τὸ βλέμμα
στὸ βάθος τοῦ ὀρίζοντα, ποὺ ἄστραφτε

κι ἔνιωσε·

δὲν σίγησαν διὰ παντὸς 
οἱ ἀκριβοθώρητες ὀρμές! 

Κάτι ἄγνωστο ἔρχεται νὰ τὸν ἀνταμώσῃ
(τὸ ὀνόμασε ἐλπίδα)

κι ἔνιωσε τὸ μοιραλόι τῆς βροχῆς
τραγουδιστὴ λαλιά

«στὰ χέρια μου εἶναι ὅλα», σκέφτηκε
«καὶ ἡ ζωὴ καὶ ὁ θάνατος».

Καὶ ταυτίστηκε μὲ τὴν μοίρα του
τὴν Ἀνθρώπινη

νὰ ἔχῃ τὸ λεύτερο νὰ διαλέξῃ
νὰ εἶναι πρόθυμος νὰ πιστέψῃ

στὴν Ἀλήθεια
στὸν Ἔρωτα
στὴν Ζωή…


Χλόη 9/6/2014