Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2015

Ὀρφεύς, ἄριστος ὀρχηστής...Ὀρφεύς, 1891, Franz Stuck. Oil on gold-ground panel. Museum Villa Stuck


[15] Ἐῶ λέγειν, ὅτι τελετὴν οὐδεμίαν ἀρχαίαν ἔστιν εὑρεῖν ἄνευ ὀρχήσεως, Ὀρφέως δηλαδὴ καὶ Μουσαίου καὶ τῶν τότε ἀρίστων ὀρχηστῶν καταστησαμένων αὐτάς, ὥς τι κάλλιστον καὶ τοῦτο νομοθετησάντων, σὺν ῥυθμῷ καὶ ὀρχήσει μυεῖσθαι. ὅτι δ᾽ οὕτως ἔχει, τὰ μὲν ὄργια σιωπᾶν ἄξιον τῶν ἀμυήτων ἕνεκα, ἐκεῖνο δὲ πάντες ἀκούουσιν, ὅτι τοὺς ἐξαγορεύοντας τὰ μυστήρια ἐξορχεῖσθαι λέγουσιν οἱ πολλοί. (Λουκιανοῦ, ΠΕΡΙ ΟΡΧΗΣΕΩΣ)

Μτφρ. Ἰωάννη Κονδυλάκη:

«Ἐκτὸς τούτου, οὐδεμία τελετὴ ἀρχαία γίνεται χωρὶς ὄρχησιν. Ὁ Ὀρφεὺς καὶ ὁ Μουσαῖος, οἴτινες ἦσαν ἐκ τῶν ἀρίστων ὀρχηστῶν τῆς ἐποχῆς των καὶ οἴτινες ἴδρυσαν τὰς μυστικὰς τελετάς, ἐθεώρησαν ὅτι θὰ ἦτο πολὺ ὡραῖον νὰ γίνεται ἡ μύησις εἰς τὰς τελετὰς ταῦτας μὲ ρυθμὸν καὶ ὄρχησιν καὶ οὔτω ἐνομοθέτησαν. Ἀπόδειξις δὲ τῶν λόγων μου, διὰ νὰ μὴ ἀναφέρω πράγματα τὰ ὁποῖα δὲν ἐπιτρέπεται νὰ μάθουν οἱ ἀμύητοι, εἶνε τὸ πασίγνωστον, ὅτι περὶ τῶν ἀποκαλυπτόντων τὰ μυστήρια λέγεται κοινῶς ὅτι ἐξορχοῦνται.» (!!!!!)Franz Ritter von Stuck (23 Φεβρ. 1863 - 30 Αύγ. 1928).

   Γερμανὸς συμβολιστὴς/ Art Nouveau ζωγράφος, γλύπτης, χαράκτης, καὶ ἀρχιτέκτονας . Γεννήθηκε στὸ Tettenweis τῆς Βαυαρίας καὶ σπούδασε στὴν Ἀκαδημία τοῦ Μονάχου. Τὰ θέματά του τὰ ἀντλοῦσε κυρίως ἀπὸ τὴ μυθολογία καὶ οἱ μεγάλες μορφὲς κυριαρχοῦν στὰ περισσότερα ἔργα του. Τὰ σαγηνευτικὰ γυναικεία γυμνά του εἶναι ἕνα χαρακτηριστικό παράδειγμα τοῦ συμβολισμοῦ. Οἱ κορνίζες τῶν ἔργων ζωγραφικῆς του, συνήθως σχεδιάζονταν ἀπὸ τὸν ἴδιο μὲ ἰδιαίτερη προσοχή, καὶ θεωροῦνται ὡς ἀναπόσπαστο τμῆμα τοῦ ἔργου.

   Μετὰ τὸν θάνατό του, ἡ τέχνη του θεωρήθηκε ξεπερασμένη καὶ ἄνευ σημασίας ἀπὸ τὴ γενιά ποὺ εἶχε ὑποστεῖ τὰ δεινὰ τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Ἡ φήμη τοῦ Stuck ἀτόνησε μέχρι τὰ τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ 1960, ὅταν ἕνα ἀνανεωμένο ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν Art Nouveau τὸν ἔφερε στὸ προσκήνιο γιὰ μία ἀκόμη φορά.

   Ὁ Robert Waite στὸ βιβλίο του "The Psychopathic God: Adolph Hitler" ἀναφέρει -ὅπως καὶ σὲ ἄλλες πηγές ἀναφέρεται- ὅτι ὁ Franz Stuck ἦταν ὁ ἀγαπημένος ζωγράφος τοῦ Χίτλερ. 
Ἔργα τοῦ Stuck δὲν ἔγιναν ποτὲ δεκτὰ στὴ Μεγάλη Γερμανικὴ Ἔκθεση Τέχνης (Great German Art Exhibit)…

Περισσότερα γιὰ τὸν Stuck --> http://en.wikipedia.org/wiki/Franz_Stuck
Ἀρχαῖο κείμενο καὶ μετάφραση ἀπό --> http://www.mikrosapoplous.gr/lucian/peri_orxhsews_d1.htmΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου