Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2017

Κερύνειος ἔλαφος...


   Τὸ ἐλάφι τῆς Κερύνειας τὸ εἶχε χαρίσει στὴ θεὰ Ἄρτεµη ἡ Ταϋγέτη, κόρη τοῦ Ἄτλαντος καὶ µητέρα τοῦ Λακεδαίµονος, πρώτου βασιλέα τῆς Σπάρτης. Ἦταν τὸ ὀµορφότερο τοῦ κόσµου μὲ χρυσὰ κέρατα καὶ χάλκινες ὁπλές. Ἦταν ἀκούραστο στὸ τρέξιµο καὶ δὲν ἄφηνε κανέναν νὰ τὸ πιάσῃ. Τὸ καταφύγιό του βρισκόταν στὸ ὄρος Κερύνεια, ἢ στὴν Οἰνόη στὸ ναὸ τῆς Ἀρτέμιδος. 


   Ὁ Ἡρακλῆς τὸ κυνήγησε ἕναν ὁλόκληρο χρόνο καὶ κατὰ πῶς λέει ὁ Πίνδαρος, τὸ ἐλάφι ἔτρεχε χωρὶς σταµατηµό µέχρι ποὺ ἔφτασαν στὴ χώρα τῶν Ὑπερβορείων καὶ ἐπέστρεψαν πάλι πίσω στὴν Πελοπόννησο. Τὴν ὥρα ποὺ τὸ ἐλάφι ἦταν νὰ περάσῃ τὸ Λάδωνα ποταµὸ καὶ νὰ καταφύγῃ στὸ ἱερό τῆς θεᾶς Ἀρτέμιδος, ὅπως µᾶς λέει ὁ Ἀπολλόδωρος, ὁ Ἡρακλῆς τὸ ἐµπόδισε µὲ τὰ βέλη του νὰ περάσῃ τὸ ποτάµι, ρίχνοντάς τα µπροστᾶ του. Ἄλλοι πάλι ὑποστηρίζουν ὅτι ὁ Ἡρακλῆς τὸ ἔπιασε στὸν ὕπνο κι ἄλλοι ὅτι γιὰ νὰ τὸ πιάσῃ τὸ τραυµάτισε τὴν ὥρα ποὺ προσπαθοῦσε νὰ ξεδιψάσῃ. Μόλις ὄμως τὸ ἔπιασε τοῦ ἔδεσε τὰ πόδια καὶ τὸ πῆρε στοὺς ὥµους του, γιὰ νὰ τὸ πάῃ στὸν Εὐρυσθέα.

   Σύµφωνα πάλι µὲ τὸν Ἀπολλόδωρο, ὁ Ἡρακλῆς ἔχοντας τὸ ἐλάφι στοὺς ὥµους του, διέσχισε τὴν Ἀρκαδία. Κάποια στιγµὴ ἕνα ἐκτυφλωτικὸ σύννεφο ἔλαµψε καὶ παρουσιάστηκε µπροστᾶ του ἡ θεὰ Ἄρτεµις µὲ τὸν ἀδερφό της τὸν Ἀπόλλωνα. Μόλις ἡ θεὰ εἶδε τὸ ἐλάφι αἰχµάλωτο ἄρχισε νὰ φωνάζει καὶ νὰ ἀπειλῇ τὸν ἥρωα µὲ σκληρότατη τιµωρία, ἐνῷ ζήτησε ἀπὸ τὸν ἀδελφό της νὰ τὴ βοηθήσῃ μὲ τὶς σαΐτες του. Ὁ Ἡρακλῆς, ὅμως, κατάφερε νὰ τὴν καταπραΰνῃ. Τῆς ἐξήγησε ὅτι ἡ κακή του μοίρα τὸν ἀνάγκασε νὰ ὑπακούῃ τὶς ἐντολές καὶ νὰ πραγματοποιῇ τὶς ἐπιθυμίες τοῦ Εὐρυσθέα. Τὴ διαβεβαίωσε ἐπίσης ὅτι κανεῖς δὲν εἶχε τὴν πρόθεση νὰ τὸ σκοτώσῃ. Ὅλα αὐτά συντέλεσαν στὸ νὰ ἐπιτρέψῃ ἡ θεὰ στὸν Ἡρακλῆ νὰ πάρῃ τὸ ζῶο μαζί του καὶ νὰ τὸ δείξῃ στὸν Εὐρυσθέα. 3ος Ἄθλος τοῦ Ἡρακλέους:


Τρίτον ἆθλον ἐπιτάσσει ἀυτῷ τὴν Κερύνειον ἔλαφον εἰς Μυκήνας ζώσαν φέρειν. Ἦν δὲ ἡ ἔλαφος χρυσόκερως Ἀρτεμιδος ἱερά. Ὅλον δ᾽ ἔτος Ἡρακλῆς ταύτην συνδιώκει. Ἔλαφον δ᾽ εἰς τὸ ὄρος φεύγουσαν τοξεύων συλλαμβάνει καὶ εἰς Μυκήνας ζῶσαν φέρει. (Ἀπολλόδωρος, Bibliothèque II, 5)   Στὶς φωτογραφίες βλέπουμε χάλκινο κορινθιακό κράνος, τῶν ἀρχῶν τοῦ 5ου αἰ. π.Χ. μὲ στιγμιότυπο ἀπὸ τὸν 3ο ἄθλο τοῦ Ἡρακλέους: τὴ διαμάχη του μὲ τὸν Ἀπόλλωνα γιὰ τὸ ἐλάφι τῆς Κερύνειας. Βρέθηκε στὸ Vulci τὸ 1835, ἐνῶ τώρα βρίσκεται στο Département des Monnaies, Médailles et Antiques de la Bibliothèque nationale de France, Paris   Dispute of Heracles and Apollo for the Ceryneian Hind. Frontage of a bronze Corinthian helmet with little silver nails, beginning of 5th century BC. Found in Vulci, 1835https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Corinthian_helmet_Cdm_Paris_BB2013.jpg

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου